کتاب ـ کتابخانه

ماهیت شوروی چه بود؟

مارسل فن درلیندن / کاووس بهزادی

آرشیو مارکسیست‌ها در اینترنتی

لینک زیر مجموعه مقالاتی  خواندی از نشر بیدار است که به حوزه‌های مختلف سوسیالیسم مربوط می‌شود که به شکل کتاب تنظیم شده است. ما مراجعه به آن را توصیه می‌کنیم.

کتاب نشریه بیدار


Marxists’ Internet Archive

کتابخانه کوچک سوسیالیسم