پیوندها

به زبان فارسی

پراکسیس

نقد اقتصاد سیاسی

نقد

منجنیق

سایت حسن آزاد

حزب کارگری سوسیالیست ـ بریتانیا

نشریه دانشجویی ـ صنفی ویرگول

نشر بیدار

فضا و دیالکتیک

آزادی بیان

آگاهی نیوز

به زبان آلمانی

Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA²)

Arbeit – Bewegung – Geschichte Zeitschrift für historische Studien

workerscontrol.net

فریگا هوگ

واژه‌نامه‌ی انتقادی تاریخی مارکسیسم

جستجوی واژه‌ها در تمام آثار مارکس و انگس

linksnet

آثار مارکس و انگلس pdf

Dieter Wolf

به زبان انگلیسی

Alan Freeman

Andrew Kliman

حزب کارگری سوسیالیست ـ بریتانیا

حزب کارگری سوسیالیست ـ بریتانیا

Historical Materialism

New left Review

christian Fuchs

A Critigue of Crisis Theory

Michael Roberts