پروژه کتور

پروژه‌کتور/ پروژه‌ی همکاری تریبون کارگری، منجنیق و واکاوی سوسیالیستی

لینک کوتاه: https://wp.me/paiHc5-Au


پروژه‌کتور: فرایند تحقق نئولیبرالیسم در دانشگاه‌ها. در پذیره

ادامه مطلب : لینک سخنرانی پدرام پذیره در یوتوب:
https://bit.ly/3AUFr0W
لینک بخش گفت‌وگوی جمعی در یوتوب:
https://bit.ly/3cldEwH
اگر شنیدن نسخه‌ی صوتی سخنرانی را ترجیح می‌دهید می‌توانید فایل سخنرانی پدرام پذیره و بخش گفت‌وگوی جمعی را در کانال تلگرام منجنیق دریافت کنید
https://t.me/ManjanighCollective

نئولیبرالیسم و مبارزه‌ی طبقاتی / بهروز فراهانی

ادامه‌ی مطلب

ساختارهای کلان سرمایه‌داری نئولبرالی در ایران.حتمد سعیدی

ادامه‌ی مطلب: https://wp.me/PaiHc5-CV


‌نئولیبرالیسم به‌عنوان ایدئولوژی و سیاست طبقاتی/ حسن آزاد

لینک کوتاه


پروژکتور: نئولیبرالیسم و مبارزه‌ی طبقاتی/ بهروز فراهانی

سخنرانی

پاسخ به سؤالات


سحامد سعیدی: ساختارهای کلان سرمایه‌داری نئولیرالی در ایران

ادامه مطلب