پروژه کتور

نئولیبرالیسم و مبارزه‌ی طبقاتی / بهروز فراهانی

ادامه‌ی مطلب

ساختارهای کلان سرمایه‌داری نئولبرالی در ایران.حتمد سعیدی

ادامه‌ی مطلب: https://wp.me/PaiHc5-CV