صوتی

معرفی سندیکالیسم انقلابی/ ناصر پیشرو

بخش اول

بخش دوم

مارکسیسم و دیکتاتوری پرولتاریا بخش اول: هال دریپر/ ح. آزاد/ تارنمای واکاوی سوسیالیستی


سخنرانی به مناسبت صدمین سالگرد انقلاب اکتبر:

«برآمد و افول انقلاب اکتبر و معرفی گرایشات منقد شوروری . اکتبر 2017

ناصر پیشرو