سیاست

خیزش دی ماه و دوران پسا اصلاحات

ناصر پیشرو

خیزش دی ماه  96 و «ده روزی که ایران را تکان داد»-آغازگاه دوران جدیدی در تحولات سیاسی جامعه است.»دوران پسا اصلاحات». در چند روز پر التهاب، بخش‌های بزرگی از توده‌های مردم که از فقر و نکبت و خفقان عاصی شده بودند در بیش از 80 شهر در حرکت‌هایی خودپو و خودانگیخته به خیابان آمدند و کل ساختار جمهوری اسلامی را به چالش گرفتند.

نقل از فلاخن شماره 100

فوریه 2018/بهمن 96

نقل از فلاخن شماره 100


ترامپیسم، بحران ساختاری سرمایه‌داری و جهان در دوره‌ی گذار

ناصر پیشرو

انتخاب ترامپ، میلیاردری که توانست با شعارهای عوام‌فریبانه‌ی سکسیستی، راسیستی و ضد جهانی‌شدن، رئیس‌جمهور آمریکا شود، با واکنش افکارعمومی و نیروی‌ها‌های مترقی روبه‌رو شد.علاوه بر آن، این گزینش با نگرانی بسیاری از دولت‌ها، محافل امپریالیستی غرب و نهادهای گرداننده‌ی نظام سرمایه‌داری و اغلب رسانه‌ها‌ی جریان مسلط، مواجه شده است.

نقل از نقد اقتصاد سیاسی 03.04. 2017