تصویری

کمون پاریس و مسائل مورد مشاجره/حسن آزاد

مارکسیسم و دیکتاتوری پرولتاریا بخش اول: هال دریپر/ ح. آزاد/ تارنمای واکاوی سوسیالیستی

گفتگو با تلویزیو برابری پیرامون کرونا و سرمایه‌داری بخش دوم

گفتگوی تلویزیون برابری با ناصر پیشرو پیرامون کرونا و سرمایه‌داری: ترازنامه و چشم‌انداز بخش اول


گفتگوی واکاوی سوسیالیستی با حسن آزاد در باره‌ی روش مارکس در نگارش کتاب سرمایه

این مصاحبه به  معرفی دو دیدگاه در باره‌ی روش مارکس در نگارش کتاب سرمایه  می‌پردازد : روش منطقی – تاریخی  و روش منطقی. روش اولاز طرف انگلس در سال 1859 مطرح شد و به وحدت روش منطقی و روش تاریخی باور دارد، یا به عبارتی ترتیب و توالی منطقی مقولات اقتصاد سیاسی، شکل پیراسته و منظم توالی تاریخی آنهاست. این دیدگاه تا جنگ جهانی دوم در بین مارکسیستها  مسلط و رایج بود. بعد از جنگ وحدت روش منطقی و روش تاریخی مورد چالش قرار گرفت و روش منطقی مقبولیت بیشتری پیدا کرد. هر سه جریان عمده‌ی بعد از جنگ دوم: مکتب اونو، خوانش‌های نو از مارکس  و دیالکتیک نظام‌‍مند  بر ساختار منطقی کتاب سرمایه تاکید دارند، هر چند از روش منطقی برداشت‌های متفاوتی ارائه می‌کنند.

همچنین مقاله‌ی ساختار «سرمایه»: «منطقی» یا «منطقی – تاریخی»؟ در سایت نقد به این مساله پرداخته است.

حسن آزاد


گفتگوی واکاوی سوسیالیستی با سارا دهکردی در باره‌ی تحولات آفریقای جنوبی از دوره انتقالی تا کنون

در دیسکورس  راست و رسانه‌های جریان اصلی تحولات آفریقای جنوبی نمودی از:»آشتی ملی، گذار مسالمت‌آمیز قدرت سیاسی‌ و نیزکمیسیون‌های حقیقت برای بررسی جنایات و تضمین صلح و بخشش» است.  در این دیسکورس آنچه که پنهان و کنار گذاشته می‌شود پیشینه‌ی کنگره ملی او نقش با اهمیت چپ، جنبش کارگری و مبارزه مسلحانه برای به‌زیر کشیدن رژیم آپارتاید است. در دوره انتقالی با توافقات پشت پرده، تضمین‌هایی برای امنیت سرمایه‌ها، منافع کارتل‌های بین‌المللی و مشارکت دادن گرایشاتی در کنگره ملی در این منافع انجام گرفت. قدرت‌های سرمایه‌داری توانستند طی پروسه انتقالی در کنگره ملی شکاف ایجاد نموده و جناح انقلابی را حذف یا به حاشیه برانند و به موازات آن بخشی از فونکسیونرهای کنگره ملی را در منافع شرکت‌ها و کارتل‌ها مشارکت دهند.

 راه یافتن کنگره ملی به ساختار قدرت تاثیرات دوگانه‌ای در پی داشت. از یک طرف  تحول مثبتی در زندگی سیاهان بود که منجر به کنار زدن رژیم آپارتاید و تضمین برخی از آزادی‌های سیاسی و اجتماعی و قوانینی به نفع زنان شد و از طرف دیگر با حذف چپ و جناح انقلابی  شکاف‌های طبقاتی عمیق‌تر شد و گروه باریکی از رنگین پوستان توانستند به منایع اقتصادی و سهام کارخانه‌ها و کمپانی‌ها دست یافته و در کنار سرمایه‌داران سفید کارگران را چپاول و استثمار کارگران کنند. از جمله آنها رئیس جمهور فعلی آفریقای جنوبی است که زمانی از رهبران اتحادیه‌ بود و امروز از بزرگترین سرمایه‌داران که بخاطر منافع‌اش کارگران معدن را به گلوله می بندد. (فیلم ضمیمه  سند روشن و واضحی  است از کشتار معدنچیان و جناب رئیس جمهور سیاه  که از بزرگترین سهام‌داران است)

در راستای تحولات آفریقای جنوبی با سارا دهکردی گفتگو می‌کنیم که برای پروژه‌های پژوهشی دانشگاه، مدت‌ها در آفریقای جنوبی بوده است . سارا  ازمینه‌هایی که منجر به سازش شد و  میانجی‌های آن آغاز می‌کند و به جنبه‌های مختلف شرایط سیاسی و اجتماعی آفریقای جنوبی می‌پردازد. سارا تزهای دکترای علوم سیاسی خود رابه آفریقای جنوبی اختصاص داده و استاد دانشگاه دربرلین است.

واکاوی سوسیالیستی/اوت 2019


مارکسیسم و روش بررسی گروه‌های اجتماعی/نگاهی به نظرات آقای نیکفر/ح.آزاد

دامنه‌ی تقسیم کاراجتماعی به تولید محدود نیست و از آن فراتر می‌رود و وظایفی نظیر کارهای نظامی، حقوقی اداری و غیره را نیز دربرمی‌گیرد. به همین دلیل لایه‌بندی‌های اجتماعی به طبقات محدود نمی‌شود و شامل گروه‌بندی‌هایی است با جایگاه و وظایف و در نتیجه منافع خاص خود.

در شرایطی که طبقات اصلی هنوزانسجام ندارند و از آگاهی، سازماندهی و هویت سیاسی مستقل برخوردار نیستند، نقش این گروه‌های اجتماعی برجسته می‌شود. گفتمان و نوشتار زیر نقدی است بر دیدگاهی که با استفاده از مفاهیم شیوه تولید سرمایه‌داری نظیر کالا، ارزش و غیره، خواهان تحلیل روحانیت شیعه است. ارائه تحلیلی مختصر از این گروه اجتماعی از منظر تقسیم کار اجتماعی گسترده مهم است بدون فروکاستن و یک سان انگاشتن آن با طبقاتی نظیر بورژوازی، خرده‌بورژوازی یا فئودال. و یا نادیده گرفتن بازتاب  منافع طبقات اصلی در میان این گروه اجتماعی.

ح.آزاد


مفهوم طبقه در سرمایه‌داری معاصر